Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Wróć do listy organizacji

icoDane organizacji

icoKRS:0000050135
icoNIP:899-177-25-34
icoRegon:005950309

icoNasz adres

 icoul. Lotnicza 37
      54-154 Wrocław
      Woj. dolnośląskie

icoSzybki kontakt

ico(0-71) 342 89 65, 344 03 23
ico(0-71) 342 89 65
ico   http://www.dolfroz.pl
Pokaż więcej   arrow
icodolfroz@dolfroz.pl
Pokaż mniej   arrow

icoO naszej organizacji

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia założona w maju 1988 r. przez ówczesnego doc. dr hab. Jerzego Wrońskiego - kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii AM jako główne zadanie postawiła sobie za cel niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej a zwłaszcza klinikom, które w owym czasie znalazły się w bardzo dramatycznej sytuacji, zresztą jak cała gospodarka kraju. Aby móc skutecznie pozyskać pomoc materialną wybrany na Prezydenta Fundacji - doc. dr hab. Jerzy Wroński zaprosił do współpracy przedstawicieli około 300 zakładów pracy z Dolnego Śląska i ościennych województw. Na to zaproszenie odpowiedziało natychmiast ponad 100 zakładów pracy, których przedstawiciele stali się członkami Rady Fundatorów - statutowego organu Fundacji. W ciągu pierwszych 3 lat działalności, mimo burzliwych i historycznych przemian jakie przechodziła w latach 1988-1991 Polska udało się skupić w Radzie Fundacji ponad 150 aktywnie wspierających Fundację zakłądów pracy. Uzyskane darowizny pozwoliły udzielić poważnej pomocy w postaci zakupionego i przekazanego sprzętu i aparatury medycznej wrocławskim ZOZ. Z każdym rokiem rosła popularność Fundacji i społeczne zaufanie, które wyrażały się wysokością przekazywanych darowizn. Dzięki temu Fundacja uzyskała możliwość zakupu i sprowadzania aparatury medycznej z zagranicy bez cła i podatku VAT. Zwiększyło to ofiarność zakładów pracy z przeznaczeniem na tego rodzaju zakupy. Wystarczy wspomnieć, że rocznie można było sprowadzić taką aparaturę za 2-3 miliony złotych. Pomoc ta dotarła do ponad 200 zakładów opieki zdrowotnej z całej Polski. Dramatycznym wydarzeniem była powódź 1997 roku w wyniku ktorej zniszczeniu uległ Szpital im. T. Marciniaka we Wrocławiu, gdzie mieściła się Katedra i Klinika Neurochirurgii kierowana już przez Profesora Jerzego Wrońskiego. Na apel o pomoc pozytywnie odpowiedziały zakłady pracy zrzeszone w Radzie Fundacji przesyłając nie tylko pomoc rzeczową czy pieniężną ale najważniejsze w tym momencie było delegowanie ekip remontowo-budowlanych, które na własny koszt z użyciem własnych materiałow przeprowadziły remonty pomieszczeń szpitalnych po zniszczeniach powodziowych. W bardzo krótkim czasie Klinika w marcu 1998 roku podjęła pełną działalność nie tylko w wyremontowanych pomieszczeniach ale i znacznie unowocześnionych. Wartość tej pomocy, trudna w pewnych wypadkach do przeliczenia na złotówki była znaczna, a przede wszystkim pozwalała nieść pomoc chorym, gdyż cały szpital również otrzymał znaczną pomoc ze strony Państwa i społeczeństwa. Istotnym wkładem do otwarcia Kliniki była pomoc ze strony Fundacji.
Kolejnym etapem pracy Fundacji było poszerzenie swojej działalności statutowej o niesienie pomocy chorym ludziom, a zwłaszcza dzieciom, którzy wymagali kosztownego leczenia nie refundowanego przez Kasę Chorych a później przez NFZ. Wprowadzono instytucję otwierania subkont dla podopiecznych Fundacji, na które spoleczeństwo mogło wpłacać darowizny lub przekazywać darowizny rzeczowe. Z każdym rokiem rośnie popularność tej formy niesienia pomocy potrzebującym. Dziś Fundacja pod swoją opieką ma ponad 600 podopiecznych i lawinowo rośnie ilość osób objętych tą formą pomocy. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i zniesienia ceł Fundacja zaprzestała sprowadzania aparatury medycznej z zagranicy. Fundusze zgromadzone na rachunku bankoym a przeznacozne na pomoc ZOZ wykorzystywane są na zakup tej aparatury u przedstawicieli firm produkujących sprzet medyczny, a działających u nas w kraju.
Nastąpily też zmiany w statucie Fundacji - Rada Fundatorów przekształciła się w Radę Fundacji, która skupia zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które wspierają naszą statutową działalność. Fundacja jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała status organizacji pożytku publicznego w 2004 roku. Znaleźliśmy się na ekskluzywnej liście organizacji sporządzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które mogą otrzymywać zasądzone przez Sądy Rejonowe nawiązki i świadczenia pieniężne.
Pomoc świadczona przez Fundację zarówno zakładom opieki zdrowotnej jak i podopiecznym posiadającym u nas subkonta na przestrzeni 22 lat naszej działalności osiągnęła wartość przekraczającą 70 milionów złotych.
W 2009 roku na liście organizacji pożytku publicznego sporządzonej przez Ministerstwo Finasnów, na której poszeregowano organizację według wysokości otrzymanych wpłat z tytułu 1 % odpisu podatkowego Fundacja nasza uplasowała się na 8 miejscu w skali kraju na 6038 organizacji, które otrzymały ów odpis.
Zaufanie jakim jest obdarzana Fundacja wyraża się również ilością i wartością podpisywanych umów darowny pomiędzy nami a zakładami pracy, instytucjami i innymi fundacjami na realizację statutowego zadania niesienia pomocy szpitalom i ludziom dotkniętym ciężkimi schorzeniami. W każdym roku otrzymujemy około 1,5 mln zł z tego tytułu.

icoDowiedz się więcej o misji

Najważniejsze cele Fundacji to:
1. Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa
Fundacja umożliwia organizowanie pomocy na rzecz ludzi chorych wymagających szczególnie troskliwej i kosztownej opieki medycznej - nierefundowanej przez NFZ. W tym celu otwierane są na rachunku bankowym Fundacji subkonta na hasło przypisane poszczególnym chorym. Na subkonto te rodzina chorego i on sam mogą zbierać darowizny pieniężne i rzeczowe, oraz 1 % odpisy podatkowe przy składaniu PIT-ów w urzędach skarbowych. Fundacja dysponuje również odrębnym rachunkiem bankowym, na które mogą wpływać środki z organizowanych zbiórek publicznych z przeznaczeniem na konkretnego naszego podopiecznego.
2. Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
- wykorzystywania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
- polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną,
- rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pielęgniarskiej,
- zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

icoNa co będą przeznaczone środki

Finansowanie leczenia i rehabilitacji 600 podopiecznych Fundacji.
Zakup aparatury medycznej i urządzeń dla wrocławskich Klinik i Szpitali.

icoIlość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych
    i na co zostały przeznaczone

2004 r. 146.123,65 zł
2005 r. 146.162,87 zł
2006 r. 337.908,96 zł
2007 r. 690.660,64 zł
2008 r. 2.250.695,57 zł
2009 r. 4.337.467,36 zł
Środki uzyskane z 1 % zostały przeznacozne na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji. Zakupiliśmy sprzęt medyczny między innymi dla:
Dwa separatory dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu
Aparat RTG dla I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu
Narzędzia chirurgiczne dla Katedry i Kliniki Neurochirurgii AM we Wrocławiu
Kardiomonitory dla Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka
Urządzenie sali intensywnego nadzoru wraz z aparaturą dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka
Zakup łóżek ortopedycznych dla ZOZ Szkól Wyższych we Wrocławiu
Współfinasnowanie zakupu selektronu dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej
Współfinansowanie zakupu urządzenia dla sali oddziału przeszczepowego Kliniki Hematologii AM we Wrocławiu
Zakup urządzeń dla sali rehabilitacyjnej przy Zakładzie Rehabilitacji w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Zakup głowic do usg dla Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciścienia Tętniczego i Diabetologii AM we Wrocławiu

icoPola działań

li Działalność charytatywna
li Ochrona i promocja zdrowia
li Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

icoNasze konto bankowe

Pekao SA I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

icoMapa

icoWyślij wiadomość

Tytuł
Maksimum 15 znaków.
Treść
Maksimum 2 tyś. znaków.
Podpis
E-mail lub telefon
Przepisz kod

nieczytelne? - odśwież
Przepisz kod z powyższego obrazka (cyfry zostały podkreślone).

icoPrzedstawiciel

Jerzy Kuś ico (0-71) 342 89 65, 344 03 23
ico Wyślij e-mail

icoPolecane organizacje

icoNajczęściej zadawane pytania.

Więcej pytań
Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:
- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
- podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
- sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
- sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
- przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:
- pomocy społecznej;
- zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
- działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- ochrony praw konsumentów;
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:
- użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
- prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
- możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
- korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu JedenProcent.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ?Informacje uzupełniające? (poz. 132-134 ? PIT-28, poz. 308 - 310 ? PIT-36, poz. 108 ? 110 ? PIT-36L, poz. 127 ? 129 ? PIT-37, poz. 61 ? 63 ? PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 ? PIT-28, poz. 310 ? PIT-36, poz. 110 ? PIT-36L, poz. 129 ? PIT-37, poz. 63 ? PIT-38).

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował ?za duży? 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze ? wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy ?weźmie? różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

żródło: ngo.pl

icoTa odpowiedź nie jest dla Ciebie wystarczająca? Sprawdź inne pytania.

Projekt graficzny: vision_trust
Projekt: witflow
Copyright © 2009-2016 by JedenProcent.pl. All Rights Reserved.