1. Czy w rozliczeniu rocznym PIT będzie można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego ?

Tak. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% i jest zatytułowany „Informacje uzupełniające”. Przykładowo w zeznaniu PIT-37 jest to pozycja 128. Należy jednak pamiętać, iż przejaw woli podatnika nie stanowi obowiązku dla organizacji pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w ślad za nią przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podmiot uprawniony do otrzymywania 1% podatku określają organizacje pożytku publicznego. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie oraz przepisami praw powszechnie obowiązującego.

2. Czy przekazywanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest obowiązkowe?

Nie. Podatnik sam decyduje czy chciałby podzielić się 1% swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. W tym przypadku mamy do czynienia z prawem podatnika a nie z obowiązkiem.

3. Jestem emerytką. Od kilku lat rozlicza mnie ZUS. Czy istnieje jakaś możliwość, aby 1% mojego podatku powędrował na konto organizacji pożytku publicznego?

Tak. Wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złoży Pani zeznanie podatkowe, w którym w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisze Pani nazwę organizacji pożytku publicznego (wybraną z wykazu MPiPS), numer KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania na jej rzecz przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy jedynie pamiętać, że deklarowana kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego (i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) a ponadto, że zeznanie podatkowe należy złożyć przed upływem terminu dla jego złożenia, czyli przykładowo zeznanie PIT-37 lub PIT-36L nie później niż 30 kwietnia 2009 r.

4. Czy korzystanie z 1% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie. W konsekwencji, w tym samym zeznaniu podatkowym możemy zarówno skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn na tzw. szlachetne cele (podstawę prawną do tego rodzaju odliczeń stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i wypełnić wniosek o przekazanie 1% naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

5. Czy osoba prawna może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP?

Nie. Przywilej zadecydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku należnego mają jedynie osoby fizyczne.

6. Jakie warunki należy spełnić, aby urząd skarbowy przekazał 1% mojego podatku na rzecz wybranej przeze mnie organizacji pożytku publicznego?

Przede wszystkim należy złożyć zeznanie podatkowe z zachowaniem terminu dla jego złożenia, czyli PIT-28 nie później niż 2 lutego, a PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 nie później niż 30 kwietnia. W składanym zeznaniu należy wypełnić wniosek o przekazanie 1%. W praktyce polega to na wypełnieniu odpowiedniej części zeznania podatkowego, w której należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, numer KRS tej organizacji oraz deklarowaną kwotę. Wysokość tej kwoty określa sam podatnik, pamiętając jedynie aby nie przekroczyła 1% podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Ostatnią czynnością jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiący podstawę obliczenia kwoty dla organizacji pożytku publicznego.

7. W jakim terminie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwoty z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy można ten proces przyspieszyć składając wcześniej zeznanie podatkowe PIT-37?

Kwoty z 1% naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w trzecim i w czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca w którym upłynął termin składania zeznań podatkowych (a nie termin w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe). W konsekwencji, bez względu na to czy podatnik zeznanie podatkowe PIT-37 (wraz z wypełnionym wnioskiem) złoży już teraz, czy w ostatnim dniu akcji rozliczeniowej, przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego może nastąpić dopiero w lipcu lub sierpniu br.