Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

ul. M.Hłaski 35/6,
54-608 Wrocław

tel. 795-302-888
fundacja@pomozwalczyc.pl
http://pomozwalczyc.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000428288

O naszej fundacji

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ratuje zdrowie i życie, dorosłych oraz dzieci. Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolnotariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Od Podopiecznych nie pobieramy żadnych opłat!

Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo, Wszystkich łączy jedno – brak środków na leczenie, rehabilitację, ratowanie zdrowia i życia.

Jak pomagamy

100% podarowanego wsparcia jest przeznaczane tylko i wyłącznie na ratowanie zdrowia i życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez:

Finansowanie: leków, terapii, rehabilitacji, operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, badań diagnostycznych,zakup środków zaopatrzenia medycznego tj. pieluchomajtki, podkłady. W ramach uzyskanych środków działamy na rzecz poprawy jakości życia udzielamy pomocy społecznej, dzięki której osoby samotne i rodziny przezwyciężają trudne sytuacje życiowe, których nie są byliby w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udzielana pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych(…).

Ponadto prowadzimy działania z zakresu:

  • Ochrony i promocji zdrowia.
  • Podejmowania przedsięwzięć zmierzających do wzrostu w społeczeństwie wiedzy o problemach osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, likwidacji barier społeczno-psychologicznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych ww. chorobami i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.
  • Upowszechniania informacji przydatnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin, w tym w szczególności w zakresie najnowszych sposobów leczenia ww. chorób.
  • Gromadzenia funduszy na profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe.
  • Artykułowania i reprezentowania interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami.
  • Poprawiania warunków życiowych i zdrowotnych chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.

“Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie” ma status OPP, w związku z tym każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na walkę o życie naszym Podopiecznym – ludziom dotkniętym utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia.

 Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

ul. M.Hłaski 35/6,
54-608 Wrocław

tel. 795-302-888
fundacja@pomozwalczyc.pl
http://pomozwalczyc.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000428288